adsense

ข้อสอบคำประพันธ์ ชุดที่ 4


ขอให้ท่านทำข้อสอบก่อน โดยจดคำตอบไว้ แล้วไปดูเฉลยด้านล่าง

อุรารานร้าวแยก
ยลสยบ
เอนพระองค์ลงทบ
ท่าวดิ้น
เหนือคอคชซอนซบ
สังเวช
วายชีวาตม์สุดสิ้น
สู่ฟ้าเสวยสวรรค์

ข้อที่  1.  คำประพันธ์ข้างต้น เป็นคำประพันธ์ชนิดใด
ก.  กาพย์
ข.  ร่าย
ค.  โคลง
ง.  ฉันท์

ข้อที่  2.  เนื้อความของคำประพันธ์ กล่าวถึงอะไร
ก.  การต่อสู้
ข.  การสิ้นชีวิต
ค.  การขึ้นสวรรค์
ง.  ความผิดหวัง

ข้อที่  3.  เหตุการณ์นี้ เกิดขึ้นที่ใด
ก.  บนหลงม้า
ข.  บนหลังช้าง
ค.  บนสวรรค์
ง.  ในป่า

ข้อที่  4.  ตัวเอกของบทประพันธ์ตอนนี้ ควรเป็นข้อใด
ก.  เทวดา
ข.  คน
ค.  ช้าง
ง.  ม้า

ข้อที่  5.  คำประพันธ์ตอนนี้ ดีอย่างไร
ก.  สามารถบรรยายให้เห็นจริง
ข.  สำนวนโวหาร
ค.  ดีในกระบวนอุปมาอุปไมย
ง.  บทสนทนาไพเราะ

เฉลย

อุรารานร้าวแยก
ยลสยบ
เอนพระองค์ลงทบ
ท่าวดิ้น
เหนือคอคชซอนซบ
สังเวช
วายชีวาตม์สุดสิ้น
สู่ฟ้าเสวยสวรรค์

ข้อสอบข้อนี้ ถ้ารู้ที่มาของโคลงดังกล่าวก็จะทำให้ทำข้อสอบได้ง่ายขึ้น  โคลงของโจทย์นั้นอยู่ในลิลิตเตลงพ่าย


เป็นเหตุการณ์ตอนที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชตรัสท้าพระมหาอุปราชาทำยุทธหัตถีและทรงได้รับชัยชนะ โดยทรงใช้พระแสงของ้าวฟันพระมหาอุปราชาขาดคาคอช้าง

ข้อที่  1.  คำประพันธ์ข้างต้น เป็นคำประพันธ์ชนิดใด
ก.  กาพย์
ข.  ร่าย
ค.  โคลง
ง.  ฉันท์

วิเคราะห์

ลิลิตเตลงพ่ายเป็นลิลิตสุภาพ ประกอบด้วย ร่ายสุภาพ โคลงสองสุภาพ โคลงสามสุภาพ และโคลงสี่สุภาพ แต่งสลับกันไป จำนวน 439 บท
คำประพันธ์ที่ยกมาเป็นโคลงสี่สุภาพ ดังนั้น ข้อ ค. จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้อง

ข้อที่  2.  เนื้อความของคำประพันธ์ กล่าวถึงอะไร
ก.  การต่อสู้
ข.  การสิ้นชีวิต
ค.  การขึ้นสวรรค์
ง.  ความผิดหวัง

วิเคราะห์

คำประพันธ์ที่ยกมาเป็นการบรรยายการสิ้นพระชนม์ของพระมหาอุปราชของพม่า โดยพระแสงของ้าวของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ดังนั้น ข้อ ข. จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้อง

ข้อที่  3.  เหตุการณ์นี้ เกิดขึ้นที่ใด
ก.  บนหลงม้า
ข.  บนหลังช้าง
ค.  บนสวรรค์
ง.  ในป่า

วิเคราะห์

“คช” แปลว่า “ช้าง”
ดังนั้น ข้อ ข. จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้อง

ข้อที่  4.  ตัวเอกของบทประพันธ์ตอนนี้ ควรเป็นข้อใด
ก.  เทวดา
ข.  คน
ค.  ช้าง
ง.  ม้า

วิเคราะห์

ตัวเอกในคำประพันธ์ดังกล่าวคือ พระมหาอุปราชของพม่า
ดังนั้น ข้อ ข. จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้อง

ข้อที่  5.  คำประพันธ์ตอนนี้ ดีอย่างไร
ก.  สามารถบรรยายให้เห็นจริง
ข.  สำนวนโวหาร
ค.  ดีในกระบวนอุปมาอุปไมย
ง.  บทสนทนาไพเราะ

วิเคราะห์

ข้อนี้ ข้อ ก. เป็นคำตอบที่ถูกต้อง
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น