adsense

ข้อสอบคำประพันธ์ ชุดที่ 2

ขอให้ท่านทำข้อสอบก่อน โดยจดคำตอบไว้ แล้วไปดูเฉลยด้านล่าง

จงอ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามข้อที่ 1-5

       ช่วยชายรุกรบรำบาญ
แผ่คุณโอฬาร
อันเลิศบรรเจิดสมญา


ข้อที่  1.  คำประพันธ์ดังกล่าว เป็นคำประพันธ์ประเภทใด
ก.  กาพย์
ข.  กลอน
ค.  ฉันท์
ง.  ร่าย

ข้อที่  2.  คำว่า “รำบาญ” หมายถึงความหมายในข้อใด
ก.  กล้าหาญ
ข.  เก่ง
ค.  รบ
ง.  ชำนาญ

ข้อที่  3.  คำว่า “สมญา” หมายถึงความหมายในข้อใด
ก.  ชื่อ
ข.  ชื่อเสียง
ค.  ยศศักดิ์
ง.  แกล้วกล้า

ข้อที่  4.  ข้อใด มีความหมายเกี่ยวกับคำว่า “โอฬาร”
ก.  พันลึก
ข.  มหึมา
ค.  รโหฐาน
ง.  ไพศาล

ข้อที่  5.  ความหมายของคำประพันธ์ดังกล่าว อยู่ในประเภทใด
ก.  เปรียบเทียบ
ข.  พรรณนา
ค.  ยอเกียรติ
ง.  รำพัน

เฉลย

ข้อที่  1.  คำประพันธ์ดังกล่าว เป็นคำประพันธ์ประเภทใด
ก.  กาพย์
ข.  กลอน
ค.  ฉันท์
ง.  ร่าย

วิเคราะห์

ข้อ ก. เป็นคำตอบที่ถูกต้อง กาพย์มีหลายชนิด โจทย์ เป็นกาพย์ฉบัง 16

ข้อที่  2.  คำว่า “รำบาญ” หมายถึงความหมายในข้อใด
ก.  กล้าหาญ
ข.  เก่ง
ค.  รบ
ง.  ชำนาญ

วิเคราะห์

คำว่า “รำบาญ” พจนานุกรมเขียนไว้ ดังนี้
รำบาญ ก. รบศึก, รบ. (แผลงมาจาก ราญ).
ดังนั้น ข้อ ค. จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้อง

ข้อที่  3.  คำว่า “สมญา” หมายถึงความหมายในข้อใด
ก.  ชื่อ
ข.  ชื่อเสียง
ค.  ยศศักดิ์
ง.  แกล้วกล้า

วิเคราะห์

คำว่า “สมญา” พจนานุกรมเขียนไว้ ดังนี้
สมญา น. ชื่อที่ตั้งให้ กร่อนมาจากคำว่า สมัญญา.
ดังนั้น ข้อ ก. จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้อง

ข้อที่  4.  ข้อใด มีความหมายเกี่ยวกับคำว่า “โอฬาร”
ก.  พันลึก
ข.  มหึมา
ค.  รโหฐาน
ง.  ไพศาล

วิเคราะห์

คำว่า “โอฬาร” พจนานุกรมเขียนไว้ ดังนี้
โอฬาร ว. ใหญ่โต, โอ่โถง, กว้างขวาง; ยิ่งใหญ่, เลิศล้น; ประเสริฐ, ดี, เอาฬาร ก็ใช้. (แผลงมาจาก อุฬาร). (ป.).

เรามาดูความหมายของคำในตัวเลือกกันก่อน ดังนี้
พันลึก  ว. พิลึก, พึงกลัว, แปลก, ลึกซึ้ง, ใช้เข้าคู่กับคํา พันลือ เป็นพันลึกพันลือ ก็มี.
มหึมา  ว. ใหญ่, โต, ใช้ว่า มหิมา ก็มี.
รโหฐาน  น. ที่เฉพาะส่วนตัว.
ไพศาล  ว. กว้างใหญ่. (ส. วิศาล; ป. วิสาล).
ดังนั้น ข้อ ข. จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้อง

ข้อที่  5.  ความหมายของคำประพันธ์ดังกล่าว อยู่ในประเภทใด
ก.  เปรียบเทียบ
ข.  พรรณนา
ค.  ยอเกียรติ
ง.  รำพัน

วิเคราะห์

ข้อนี้ ข้อ ค. เป็นคำตอบที่ถูกต้อง
ความหมายออกมาในทางยอเกียรติหญิงที่ไปช่วยฝ่ายชายรบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น